สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรหน้าหลัก

การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี สังกัดกระทรวง
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Sunday, 17 June 2012
Image วันนี้ (17 มิถุนายน 2555) นางสปันนพัทน์ สักกามาตย์ นิติกรชำนาญการ รัการาชการแทน สคจ.ชุมพร ราวมเป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี สังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังวัดในเขตศาลแรงงานภาค 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการและสังเกตุการณ์ โดยมีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นผู้เลือกตั้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 17 June 2012 )
สสค.ชุมพร รับตรวจติดตามโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Thursday, 31 May 2012
Image วันนี้ (31-5-55) สสค.ชุมพร รับตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีนางสาววิภา เวสาการพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน สำนักคุ้มครองแรงงาน และคณะประกอบด้วย นางสาวอำไพ ศรีเริงหล้า นว.ชำนาญการ นางสาวนงนุช หยดย้อย นว.ชำนาญการ นางสาวสิริจันทร์ กังหวั่น ว.ปฏิบัติการ และนางสาววันเพ็ญ อาภาสิริวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สสค.ชุมพร เข้ารับการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุม สสค.ชุมพร
โครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 รุ่นที่ 1
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Friday, 25 May 2012
Image สสค.ชุมพร โดยนางสปันนพัทน์ สักกามาตย์ นิติกรชำนาญการ ดำเนินการโครงการโครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 รุ่นที่ 1 โดยมีว่าที่พันตรียุทธการ โกษากุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมร์ของนโยบายรั%บาล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 26 May 2012 )
โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 2555
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Wednesday, 23 May 2012
Image สสค.ชุมพร โดยนางกุลณัฐ วิวัฒนานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีนางสุภาภรณ์ ไชยาวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ นายชนะ ศรีมาลา เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นางสปันนพัทน์ สักกามาตย์ นิติกรชำนาญการ บรรยายเรื่องความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและที่เกี่ยวข้อง และนางกุลณัฐ วิวัฒนานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายเรื่อง ภารกิจ สสค.ชุมพร โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 23 May 2012 )
May Day ' 55 ชุมพร
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Tuesday, 01 May 2012
Image วันนี้ ( 1 พ.ค. 55) สสค.ชุมพร พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดชุมพร เครือข่ายด้านแรงงาน นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง ได้ร่วมดำเนินโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาสาสมัครแรงงานร่วมใจ ประสานพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดชุมพร" เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 วัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระเบียบวินัยประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่นเพื่อสร้างคุณประโยชน์ ให้บริการที่ดีต่อประชาชนและส่วนรวม ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ ประจำปี 2555 กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณวัด การปฏิบัติธรรม และการฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย อ.เมือง จ.ชุมพร (ขอขอบคุณผู้บริหาร นายจ้าง และลูกจ้างของ 1.บมจ.ซีเฟรชอินดัสตรี 2.บจก.โตโยต้าชุมพร ฯ 3.บมจ.สยามแม็คโคร สาขาชุมพร 4.โรงแรมโนโวเทลชุมพร และ 5.บจก.สันติภาพฮั่วเพ้ง (1958) มา ณ โอกาสนี้)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 02 May 2012 )
ขอเชิญร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Thursday, 19 April 2012
Image ขอเชิญร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555 รับรางวัลโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2555 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร โทร 077-511471 , 077-503381 ในวันและเวลาราชการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 02 May 2012 )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ปี ๒๕๕๕
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Thursday, 19 April 2012
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ปี ๒๕๕๕ ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการในกิจการประเภท โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการดังกล่าวปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐาน และมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้และสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ทางเว็บไซต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th และเว็บไซต์สำนักความปลอดภัยแรงงาน www.oshthai.org
ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดจรวจ/ด่านตรวจร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 55
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Wednesday, 11 April 2012
Image วันนี้ (11 เม.ย. 55) นางสปันนพัทน์ สักกามาตย์ นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน สคจ.ชุมพร พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ สมภพคารินทร์ นว.ชำนาญการ และนายนรินทร์ แก้ววารี เจ้าพนักงานแรงงาน ได้ออกตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดจรวจ/ด่านตรวจร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ณ ท้องที่อำเภอสวี ทุ่งตะโก และหลังสวน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 April 2012 )
ส่วราชการกระทรวงแรงงานรับตรวจราชการ
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Wednesday, 11 April 2012
Image เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 นางศรีสุดา ศรีไพร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กานต์วิโรจน์ ผู้ตรวจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางมะลิวัลย์ วรรอาภา ผู้ตรวจราชการ ศรพ. เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดชุมพร พร้อมนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายพินิจ เจริญพาณิช) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน รับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 22 May 2012 )
โครงการ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ
เขียนโดย นายนรินทร์ แก้ววารี   
Monday, 02 April 2012
Image สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายดนัย โกไสยสุวรรณ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ให้แก่บุคลากรที่ร่วมดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีโอกาสได้พัฒนาให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกฎหมาย ฯ การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ หรือความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสนับสนุนในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมนานาบุรี
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

เมนูนี้สำหรับผู้มีรหัสผ่านเท่านั้น

ข่าว-กิจกรรม ของ สสค.จ.ชุมพร

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited